คำแนะนำเรื่องยา สำหรับผู้ป่วยที่จะเข้ารับการรักษา หรือมีนัดผ่าตัดในโรงพยาบาลศิริราช

บูรณาการ KM กับ กระบวนการดูแลความต่อเนื่องในการรักษาทางยา (Medication Reconciliation)