ศิริราชเภสัชสาร เดือนเมษายน 2567

ศิริราชเภสัชสาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 7

ศิริราชเภสัชสาร เดือนมีนาคม 2567

ศิริราชเภสัชสาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 6

ศิริราชเภสัชสาร เดือนกุมภาพันธ์ 2567

ศิริราชเภสัชสาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 5

เกี่ยวกับเรา : ความปลอดภัยในเรื่องยา

ความปลอดภัยในเรื่องยา (Medication Safety) ความเป็นมา จากการดําเนินการบริหารความเสี่ยงด้านยาในโรงพยาบาลเราพบว่ายังมีปัญหา ให้แก้ไขร่วมกันในทีมสหสาขาวิชาชีพอีกมากมาย แม้พวกเราจะได้ทํางานกันตลอดเวลาเพื่อให้การใช้ยาของผู้ปวยสมเหตุสมผลและปลอดภัยอย่างที่สุด เรามี warfarin clinic มี drug information Center ที่โทร […]

สมาชิก : ความปลอดภัยในเรื่องยา

รายชื่อสมาชิกกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ ความปลอดภัยในเรื่องยา มีดังนี้

ศิริราชเภสัชสาร เดือนมกราคม 2567

ศิริราชเภสัชสาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 4

ศิริราชเภสัชสาร เดือนกันยายน 2566

ศิริราชเภสัชสาร ปีที่ 22 ฉบับที่ 12