รับดูงานจาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2565

Quality Fair ประจำปี 2564 เรื่อง “Disease specific certification to the benefit of patient society & organization: Siriraj DM team”

บทเรียนการประชุมงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2564 เรื่อง “Disease specific certification to the benefit of patient society […]

บทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 15 เรื่อง “SOS ช่วยชีวิต Risk Innovation พิชิตเสี่ยง”