การประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 22
จัดโดย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.)
ระหว่างวันที่ 8 – 11 มีนาคม 2565
ภายใต้หัวข้อ “Towards Scaling Up and Resilience in Healthcare”
ในรูปแบบ Hybrid ที่ผสมผสานการจัดประชุมแบบ onsite

ทั้งนีั้ งานจัดการความรู้ คณแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้เข้าร่วมนำเสนอโปสเตอร์ และ Video Poster ในงาน ดังนี้

โปสเตอร์นำเสนองาน HA National Forum ครั้งที่ 22
Poster : Learn-Link-Share เสริมฐานความยั่งยืนตื่นรู้...สู้ COVID-19 (201 downloads )

 

Video Poster นำเสนองาน HA National Forum ครั้งที่ 22
Video Poster : Learn-Link-Share เสริมฐานความยั่งยืนตื่นรู้...สู้ COVID-19 (45 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.