Quality Conference ครั้งที่ 6/2565 เรื่อง “KM Tools… KM Cool จัดการความรู้ให้สนุก และสุขกับงาน”

บทเรียนการประชุมวิชาการคุณภาพ