รายชื่อสมาชิกกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง มีดังนี้

Facilitator
1. แพทย์หญิง ประถมาภรณ์ จันทร์ทอง
2. นางสาววัชราภรณ์ รุ่งชีวิน

Historian
1. นางสาวศรีอรุณ ธนะรัชติการนนท์
2. นางสาววนิดา วิญญูหัตถกิจ
3. นางสาวอุระวรา บุญเจือ
4. นางสาวนงลักษณ์ สรรสม
5. นางสาวราตรี ฉิมฉลอง
6. นางสาวศิริพร ยาแก้ว

Admin
1. นางสาวราตรี ฉิมฉลอง

Expert
คณะกรรมการดำเนินการ palliative care คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ณ ปัจจุบัน

1. นางสาลินี สมานะวณิชย์ (ที่ปรึกษา)
2. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช (ประธานกรรมการ)
3. อาจารย์ นายแพทย์ชนินทร์ ลิ่มวงศ์ (รองประธานกรรมการ)
กรรมการ
4. หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ หรือผู้แทน
5. หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ หรือผู้แทน
6. หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ หรือผู้แทน
7. หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ หรือผู้แทน
8. หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูหรือผู้แทน
9. หัวหน้าภาควิชาสูติ-นรีเวชวิทยา
10. หัวหน้าสถานวิทยามะเร็ง ศิริราช
11. หัวหน้าสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
12. ศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ
13. รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ)
14. รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร)
15. รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลด้านบริการ
16. รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลด้านวิชาการ
17. หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงบุณฑริกา สุวรรณวิบูลย์
19. ประธานคณะกรรมการศูนย์กุมารบริรักษ์
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ปเนต ผู้กฤตยาคามี
21. นายแพทย์ภิญโญ ศรีวีระชัย
22. แพทย์หญิงธีรานันท์ นาคะบุตร (ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก)
23. นางสาวสุรีย์ ลี้มงคล
24. นางสาวธชพร เทศะศิลป์
25. หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ
26. นางสาววัชราภรณ์ รุ่งชีวิน
27. ประธานคณะกรรมการพัฒนา Palliative Care ฝ่ายการพยาบาล
29. นางสาวทัศนีย์ นิลสูงเนิน
30. นางสาวพัชรา ลิ้มอำไพ
31. นางสาวเกษรี ปั้นลี้
32. นางสาวศรีอรุณ ธนะรัชติการนนท์
33. นายบริพัตร มีวัฒนะ
34. นางปิยารัตน์ รุ่งเรือง (ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก)
กรรมการและเลขานุการ
35. แพทย์หญิงประถมาภรณ์ จันทร์ทอง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
36. นางสาวราตรี ฉิมฉลอง
37. นางสาวอุระวรา บุญเจือ
ผู้ช่วยเลขานุการ
38. นางสาวศิริพร ยาแก้ว

คณะกรรมการดำเนินการพัฒนา palliative care ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ณ ปัจจุบัน
ที่ปรึกษา
1. นางชไมพร เจริญไกรกมล หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
2. นางสาวกิตินันท์ สิทธิชัย รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ด้านบริการ
3. นางอรภรณ์ ดำรงวัฒนกุล รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ด้านวิชาการ
ประธาน
4. นางสาววัชราภรณ์ รุ่งชีวิน หัวหน้างานการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์
ประธานร่วม
5. นางสาวธชพร เทศะศิลป์ หัวหน้างานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กรรมการ
6. นางวิวรรณจนา งามศิริอุดม งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
7. นางอรจิรา แป้นนางรอง งานการพยาบาลจักษุ โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
8. นางสาวสุรีย์ ลี้มงคล งานการพยาบาลตรวจรักษาผู้ป่วยนอก
9. นางฉันทนา เคหะ งานการพยาบาลตรวจรักษาผู้ป่วยนอก
10. นางสาวภัทร ภร วิสุทธิกุล งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ
11. นางสาวกนกวรรณ บุญสังข์ งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ
12. นางสาวบุษกร สิทธิศรีจันทร์ งานการพยาบาลรังสีวิทยา
13. นางสาวสุดารัตน์ เปี่ยมสินธุ์ งานการพยาบาลศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
14. นางภัควรัญชญ์ เอกลักษณ์ธรรม งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
15. นางพรรณทิพย์ แบ็งเวอนิสต์ งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
16. นางสาวธีรารัตน์ เหลืองรุ่งอุดม งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลือด
17. นางสาวพัชรินทร์ เนื่องพืช งานการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์
18. นางสาวกฤติมา คลี่ฉายา งานการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์
19. นางวันทนา ช่วยสงค์ งานการพยาบาลปฐมภูมิ
20. นางสาวพิริยาพร พลอยทิพย์ โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล
21. นางสาวเปรมจิตร คล้ายเพ็ชร์ งานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
22. นางสาวศรีอรุณ ธนะรัชติการนนท์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
กรรมการและเลขานุการ
23. นางสาวราตรี ฉิมฉลอง งานวิจัยและสารสนเทศการพยาบาล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
24. นางสาวนงลักษณ์ สรรสม งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ

รายชื่อสมาชิกผู้ดำเนินการ ณ วันก่อตั้ง (01/07/2011)
1. ศาสตราจารย์คลินิกแพทย์หญิงอรพรรณ ทองแตง
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงวัณเพ็ญ บุญประกอบ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ
4. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงกวิวัณณ์ วีรกุล
6. อาจารย์นายแพทย์ไพโรจน์ สินลารัตน์
7. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพงศ์ภารดี เจาฑะเกษตริน
8. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ทวี เลาหพันธ์
9. รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร
10. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนุพันธ์ ตันติวงศ์
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สนั่น วิสุทธิศักดิ์ชัย
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุมาลี หวังวีรวงศ์
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชาตรี วิฑูรชาติ
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวนิตย์ ธีระศักดิ์วิชยา
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เสถียร สุขพณิชนันท์
16. นายแพทย์ศิริพงศ์ เจริญวิทย์
17. นายแพทย์ศุภการ เตชัสอนันต์
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ้งนภา ผาณิตรัตน์
19. รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลด้านบริการ
20. รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลด้านวิชาการ
21. หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์
22. นางสาลินี สมานะวณิชย์
23. นางสาวสุรีย์ ลี้มงคล
24. นางสาวธชพร เทศะศิลป์
25. นางอรวรรณ กาญจนสินธุ์
26. นางสาวราตรี ฉิมฉลอง
27. นายอภิเดช เทียนหยด
28. นางนิภา ลือนาม

update : 03/12/2022
ผู้ประสานงาน ฝ่ายการพยาบาล : คุณราตรี ฉิมฉลอง  (9 9045)
ผู้ประสานงาน งานจัดการความรู้ : น.ส.ชลิตา มิ่งขวัญ (9 9009 ต่อ 502)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.