สำหรับผู้ป่วยนอก หรือ ในกรณีที่มีผู้สนใจต้องการทำ

สำหรับผู้ป่วยใน

 

หมายเหตุ
กรุณาสแกนเอกสารเก็บไว้ในเวชระเบียนของผู้ป่วย (เอกสารตัวจริงมอบให้ผู้ป่วยเก็บไว้)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริรักษ์ ศิริราช โทร 99679 99680

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.