ปาฐกถาเกียรติยศ สุมาลี นิมมานนิตย์ ครั้งที่ ๙ เรื่อง “มรณธรรม” ความหมายของการมีชีวิตอยู่

ปาฐกถาเกียรติยศ สุมาลี นิมมานนิตย์ ครั้งที่ ๘ เรื่อง “Palliative Care เป็นแนวทางสำคัญที่จะช่วยให้ระบบสุขภาพไทยไม่ล้มละลาย”

เกี่ยวกับเรา : การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

สมาชิก : การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

รายชื่อสมาชิกกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง มีดังนี้

การให้การดูแลตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยในงาน palliative care

ศูนย์บริรักษ์ ศิริราช ร่วมกับ แพทย์แผนไทยประยุกต์

เรื่องเล่าจากใจ ปี 2021

เรื่องเล่าจากใจ ปี 2021