การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
(Palliative Care Conference)

ความเป็นมา
Palliative care คือ การดูแลผู้ที่ป่วยด้วยโรคที่คุกคามต่อชีวิต รวมไปถึงครอบครัวของผู้ป่วย ในลักษณะองค์รวม ซึ่งครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ได้แก่ กาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 2 ประการ คือ เพื่อบรรเทาและป้องกันความทุกข์ทรมานของผู้ป่วย และเพื่อให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวดีขึ้น เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2550 ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญของเรื่องนี้ จึงได้ประกาศให้ Palliative Care เป็นหนึ่งในนโยบายของคณะฯ ที่ต้องผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทุกภาควิชาและหน่วยงาน ในทุกขั้นตอนของการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยโรคที่คุกคามต่อชีวิตและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการดูแลครอบครัวของผู้ป่วยด้วย ซึ่งต้องทำควบคู่ไปกับการรักษาผู้ป่วยแบบจำเพาะ (specific treatment) มิใช่เป็นการรักษาเมื่อผู้ป่วยถึงระยะท้ายหรือใกล้เสียชีวิต (terminal care หรือ end of life care) เท่านั้น โดยเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทุกคน ซึ่งต้องประสานบริการระหว่างทีมสหวิชาชีพและจุดบริการให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ มีการติดตามผลด้านความต่อเนื่องในการดูแลรักษา (Continuity of care) โดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ดังนั้น เพื่อให้นโยบายของคณะฯ ดังกล่าวบรรลุผล คณะกรรมการดำเนินการ Palliative Care คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงได้จัดกิจกรรม Palliative Care Conference ขึ้น โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงพยาบาลศิริราชที่สนใจหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยเข้าร่วมกิจกรรม และในปี 2559 ได้เชิญเครือข่าย Palliative Care จากโรงพยาบาลภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมจัดเป็นการประชุม Inter Hospital Conference เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองอย่างเป็นระบบ โดยใช้การเรียนรู้จากกรณีศึกษา (Case Study Method) เป็นตัวนำสู่เวทีแลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ อภิปราย แลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนคติ ประสบการณ์ ระหว่างกันเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบ Palliative Care และเข้าใจ concept palliative care ไปในทางเดียวกัน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาการดูแลแบบ Palliative Care
2. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้าน Palliative Care
3. เพื่อสร้างสมาชิก Palliative Care ใหม่และสร้างผู้มีความรู้ด้าน Palliative Care เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
จำนวน Knowledge Assets : KA ที่เกิดขึ้น  2 เรื่องต่อปี

update : 03/12/2022
ผู้ประสานงาน ฝ่ายการพยาบาล : คุณราตรี ฉิมฉลอง  (9 9045)
ผู้ประสานงาน งานจัดการความรู้ : น.ส.ชลิตา มิ่งขวัญ (9 9009 ต่อ 502)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.