เอกสารประกอบการอบรม

เทคนิคการเป็น Facilitator (123 downloads )

เสริมทักษะทีมแกนหลัก ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) (88 downloads )

  • ทักษะการบันทึกความรู้ (เบื้องต้น)
  • Infographic
  • ทรัพย์สินทางปัญญา
  • Siriraj KM website

โดย ทีมงานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.