เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2553 เวลา 16.30 น. ณ ห้องคริสตัล โรงแรมพลาซ่า แอทธินี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้ารับรางวัล Project of the Year สาขา Knowledge Management Project จากผลงานโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (Empowering Knowledge Management by ICT development in Faculty Medicine Siriraj Hospital) ในงาน Thailand ICT Excellence Awards 2009 จากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สันทัด โรจนสุนทร ประธานคณะที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยมีศาสตราจารย์แพทย์หญิง ดวงมณี เลาหประสิทธิพร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ประดิษฐ์ สมประกิจ รองคณบดีฝ่ายการคลัง อาจารย์นายแพทย์วิโรจน์ จงกลวัฒนา และคณะกรรมการจัดการความรู้เข้าร่วมแสดงความยินดีด้วย

คณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลในครั้งนี้ ได้พิจารณาเห็นว่าโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนั้น มีจุดเด่นดังนี้

• เป็นโครงการที่ประยุกต์ใช้งาน Knowledge Management เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิผล
• มีการแยกกลุ่มบุคลากรและบริหารจัดการบุคลากรแต่ละกลุ่มอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาองค์กรและสร้างกลไกในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ
• มี Work Manual ที่ดี และมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านหลายช่องทางรวมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์

ซึ่งความสำเร็จจากโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ ในครั้งนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวศิริราชทุกคน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.