คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล Knowledge Ready Organization (KRO) Awards 2019 จาก Knowledge Management Society (KMS) ประเทศสิงคโปร์ นับเป็น องค์กรแห่งแรกในประเทศไทย และเป็นองค์กรที่ 23 ที่ได้รับรางวัลนี้ จากทั้งหมด 6 ประเทศ แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จระดับหนึ่ง ที่พิสูจน์ให้กรรมการประเมินรางวัลนี้ เห็นถึงกระบวนการและผลงานของศิริราชในการบูรณาการกระบวนการการจัดการความรู้ (KM) กับกระบวนการการพัฒนาคุณภาพอย่างแท้จริง สอดคล้องตามเกณฑ์ และตอบสนองเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะฯ

          เกณฑ์ประเมินการจัดการความรู้ KRO Award ประกอบด้วย 6 ด้านของ KM โดยแต่ละด้านต้องได้คะแนนประเมิน ≥ 7 เต็ม 10 คะแนน ประกอบด้วย Strategy, Leadership, Culture, Process, Technology และ Impact

          ทั้งนี้ กระบวนการประเมินมี 2 ขั้นตอน คือ 1) การประเมินจากรายงานประเมินตนเอง ซึ่งคณะฯ ได้ดำเนินการเมื่อเดือนธันวาคม 2561 โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ประเมินและให้คะแนน และ 2) กรรมการจาก KMS เข้ามา Clarify เมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 ประเด็นสำคัญที่คณะฯ นำเสนอเพื่อประเมินรางวัล คือ การบูรณาการการจัดการความรู้และการพัฒนาคุณภาพคณะฯ ได้แก่ การกำหนด KM เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของคณะฯ “การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยใช้ KM” ตั้งแต่พ.ศ. 2548 โดยบูรณาการใช้ KM เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพคณะฯ เกิดการพัฒนาคนและพัฒนาคุณภาพงาน เพื่อการบรรลุเป้าหมายคณะฯ และการพัฒนาคุณภาพในแต่ละระยะ ซึ่งระยะการพัฒนาคุณภาพปัจจุบัน คือ ระยะที่ 6 พ.ศ. 2559-2562 “การเป็นองค์กรที่น่าไว้วางใจ (High Reliability Organization : HRO) และองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO)” โดยใช้กลยุทธ์การจัดการความรู้ ประกอบด้วย Siriraj Link-Share-Learn เพื่อให้คณะฯ มีความรู้ที่สำคัญและจำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายสำคัญของคณะฯ ทำให้บุคลากรใช้ความรู้ในการทำงานประจำ เกิดการต่อยอดและขยายผล ส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพและสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องในทิศทางเดียวกัน เน้นผู้ป่วยและลูกค้าเป็นศูนย์กลาง สามารถหมุนวนให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรม และเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกคณะฯ มีการผสมผสานความรู้และความเชี่ยวชาญ กลายเป็นความรู้ของคณะฯ นอกจากนี้มีการแบ่งปันความรู้ให้แก่นักศึกษา ผู้ฝึกอบรม และสังคม ขับเคลื่อนให้ศิริราชบรรลุวิสัยทัศน์และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ผลลัพธ์จากการดำเนินการดังกล่าว ทำให้ผลประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัย ดัชนีองค์กรแห่งการเรียนรู้ และระดับพัฒนาการของระบบการจัดการความรู้ของคณะฯ มีแนวโน้มดีขึ้นและบรรลุเป้าหมายหรือดีกว่าคู่เทียบ มีการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล รวมทั้งได้รับรางวัลต่าง ๆ เป็นแห่งแรกของประเทศ ได้แก่ ได้รับการรับรองมาตรฐาน Advanced HA (โรงพยาบาลศิริราช), WFME (หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต), AHRPP (กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน) และได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) และ Knowledge Ready Organization Award 2019 ครั้งนี้ เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.