วิดีโอ การรายงานผล Complete Blood Count และข้อควรระวัง

สื่อความรู้นี้เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์จากการทำงาน