สื่อความรู้นี้เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์จากการทำงาน ของ นพ.ชัยเจริญ ตันธเนศ ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เกี่ยวกับการรายงานผล CBC (Complete Blood Count) ที่เหมาะสม โดยมีตัวอย่างกรณีศึกษาจำนวน 5 ตัวอย่าง แต่ละตัวอย่างจะมีความรู้พื้นฐานประกอบ และมีการสอดแทรกประสบการณ์การเกี่ยวกับปัญหาที่พบในงาน และวิธีการแก้ไขปัญหา ซึ่งสื่อการเรียนสอนนี้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ด้านการเรียนการสอนเป็นหลัก ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด และขอไม่ให้นำสื่อไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น นอกจากสื่อการเรียนการสอน

ดาวน์โหลดวิดีโอได้ที่
วิดีโอ การรายงานผล Complete Blood Count และข้อควรระวัง (151 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.