วีดิทัศน์ KM Award 2023 : การส่งบทความไปตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ใคร ๆ ก็ทำได้

เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ

KM Society : Clinical Tracer Plus Hip and Knee Replacement (วีดิทัศน์)

Siriraj Clinical Tracer plus (SiCT Plus)

Clinical Tracer Plus Hip and Knee Replacement (บทความ)