ข้อแนะนำในการบริบาลผู้ป่วย เพื่อนำสู่ความสงบในช่วงท้ายของชีวิต

เพลงที่ใช้ในการทำดนตรีบำบัดในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

คู่มือประเมินภาวะสับสนของแบบประเมิน MEMORIAL DELIRIUM ASSESSMENT SCALE THAI VERSION (MDAS-T) และแบบประเมิน

อยากจะเขียน Living will แต่ทำไมโรงพยาบาลบางแห่งมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก

Music Interventions for Integrating Loss Based on Buddhist Psychology Practice

เป้าหมายการดูแลแบบ Palliative Care

ปาฐกถาเกียรติยศ สุมาลี นิมมานนิตย์ ครั้งที่ ๗ เรื่อง “Pain management in low resource developing country and opioid accessibility”

ปาฐกถาเกียรติยศ สุมาลี นิมมานนิตย์ ครั้งที่ ๖ เรื่อง “Providing Whole Person Care”

เรื่องเล่าจากใจ ปี 2018