สาระความรู้กลุ่ม CoP ชุมชนนักปฏิบัติโรคผิวหนัง
เรื่อง โรคผิวหนังอักเสบ (Seborrheic Dermatitis)

จัดทำโดย
ศ. พญ.กนกวลัย กุลทนันทน์
ผศ. นพ.สุมนัส บุณยะรัตเวช
ผศ. พญ.ปภาพิต ตู้จินดา
ผศ. พญ.ลีนา จุฬาโรจน์มนตรี
พญ.ชนิดา อึ้งอักษรไพโรจน์
ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

คลิกดาวน์โหลด >> เรื่อง โรคผิวหนังอักเสบ (Seborrheic Dermatitis) (847 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.