งานจัดการความรู้ ขอแจ้ง งด การจัดกิจกรรม การประกวด “เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ KM Inspiration 2020” เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

พบกันใหม่…ปี 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.