โปสเตอร์นำเสนอผลงานความก้าวหน้า ของงานจัดการความรู้ ในงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2565 เรื่อง Siriraj KM Strategy Link-Share-Learn & Meta Skills กับ SiCTT: การจัดทำระบบป้องกันและการจัดการความรุนแรงในโรงพยาบาลศิริราช

…จากการเก็บข้อมูลโดยการทำแบบสอบถามเจ้าหน้าที่ในแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลศิริราช เพื่อสำรวจว่าเกิดความรุนแรงขึ้นจริงหรือไม่ พบว่า 93% เกิดความรุนแรงจากการกระทำความรุนแรงทางวาจา การทำร้ายร่างกาย สิ่งของ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอื่น ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคล ทรัพยากร โรงพยาบาล และสังคมเป็นอย่างมาก โรงพยาบาลศิริราชจึงกำหนดให้การป้องกันและการจัดการความรุนแรงเป็นหนึ่งในจุดเน้นของ 2P Safety ซึ่งสอดคล้องกับ 2P Safety ที่ประกาศโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.)…

ดาวน์โหลดโปสเตอร์ได้ที่ >> โปสเตอร์นำเสนอผลงาน Quality Fair ประจำปี 2565 (113 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.