วีดิทัศน์ CoP กายภาพบำบัดศิริราช

CoP กายภาพบำบัดศิริราช มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนางานกายภาพบำบัดในส่วนของการให้บริการ

บทความ และวีดิทัศน์ กายภาพบำบัดในภาวะอัมพาตกล้ามเนื้อใบหน้า

กายภาพบำบัดในภาวะอัมพาตกล้ามเนื้อใบหน้าด้วยตัวเองแบบง่าย ๆ