กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติในยุคออนไลน์

การจัดกิจกรรมของกลุ่ม CoP

งดการจัดกิจกรรมประกวด “เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ KM Inspiration 2020”

งานจัดการความรู้ ขอแจ้ง งด การจัดกิจกรรม การประกวด “เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ KM Inspiration 2020” เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พบกันใหม่…ปี 2021