สุนทรียสนทนา (Dialogue)

“…เน้นการฟังอย่างลึกซึ้ง (deep listening) ไม่ด่วนสรุป ผู้ร่วมวงสนทนามีอิสระทางความคิด เปิดใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้…”