วิดีโอ ถ่ายวิดีโอด้วยมือถือ ตอน วิธีต่อไมโครโฟน กับ Audio Interface เข้ากับมือถือ