การให้อำนาจแก่บุคคล

การให้อำนาจแก่บุคคล (People Empowerment) หมายถึง การเปิดโอกาสหรือให้อำนาจแก่บุคลากรในการเรียนรู้ การใช้ความรู้ในการทำงานเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่ดี สามารถแก้ไขปัญหา ปรับปรุง พัฒนางานและสร้างนวัตกรรมร่วมกัน รวมทั้งมีการเรียนรู้ร่วมกับผู้รับบริการ องค์กรภายนอก และผู้ส่งมอบ อีกทั้งเป็นการสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในทุกระดับด้วย

          จากผลการวิจัยของ Seth Silver พบว่า ถ้าผู้บริหารให้อำนาจกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน โดยเปิดโอกาสให้ทำงานได้อย่างอิสระ มีโอกาสใช้ทรัพยากรตามที่ต้องการได้ตามความจำเป็น มีโอกาสได้รับรู้ข้อมูล ข่าวสาร และสารสนเทศที่เหมาะสมและสำคัญต่องาน จะทำให้บุคลากรและทีมงานสามารถตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานรู้สึกได้ว่า งานที่ตนทำอยู่มีความหมาย มีความสำคัญ มีคุณค่าต่อผู้รับผิดชอบงานและองค์กร ส่งผลให้เกิดขวัญและกำลังใจในการทำงาน รวมถึงมีความเชื่อมั่นในตนเองเพิ่มขึ้น และในที่สุดสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง

          การให้อำนาจแก่บุคคล ทำให้บุคลากรสามารถตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ด้วยตนเอง ให้ตอบสนองเป้าหมายขององค์กร โดยมีผู้บังคับบัญชาติดตามการดำเนินการและผลลัพธ์เป็นระยะ และให้ข้อเสนอแนะหรือให้คำปรึกษา กรณีที่เกิดปัญหาหรือต้องการการปรับปรุง ด้วยการให้อำนาจแก่บุคคลที่ได้รับมอบหมายในการร่วมกันวางแผน และดำเนินการได้ทั้งด้วยตนเองและเป็นทีม เช่น คณะฯ พัฒนาและดำเนินการ Siriraj Concurrent Trigger Tool (SiCTT) จะมีทีมผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในแต่ละเรื่อง มีการประชุมปรึกษาหารือกำหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น รับฟัง และวางแผนการดำเนินการร่วมกันเป็นทีมสหสาขาทั้งระดับผู้บริหาร อาจารย์ หัวหน้างาน หัวหน้าทีม และผู้ปฏิบัติงาน แต่ละทีมมีอำนาจในการตัดสินใจและดำเนินการต่าง ๆ โดยจะมีการรายงานผลลัพธ์ เพื่อร่วมกันติดตามผลการดำเนินการ แก้ไขปัญหาอุปสรรค และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

          การให้อำนาจกับบุคคลตามตัวอย่างดังกล่าว จะทำให้ผู้ดำเนินการรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ มีความรับผิดชอบ มีการทำงานเป็นทีม และมุ่งมั่นในการพัฒนาร่วมกันอย่างเป็นทีมคร่อมสายงาน เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ได้อย่างอิสระ สร้างให้เกิด/ต่อยอดความคิดที่หลากหลาย ทำให้มีการยกระดับการพัฒนาตนเองและงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

          อย่างไรก็ดี การให้อำนาจต้องเกิดขึ้นพร้อมกับการให้ความรู้ การสอนงาน (Coach) การให้คำปรึกษา และการสร้างการเรียนรู้ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ปฏิบัติสามารถดำเนินการและตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ร่วมกับการสร้างการรับรู้และเข้าใจในทิศทาง เป้าหมายขององค์กรที่ถูกต้องเสมอ และผู้บริหารต้องพร้อมให้การสนับสนุน ส่งเสริม และแก้ไขปัญหาร่วมกับทีม ให้ข้อเสนอแนะ และส่งเสริมให้เกิดการคิดอย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนางาน และสร้างนวัตกรรมได้อย่างต่อเนื่อง จึงจะสามารถสนับสนุนให้คณะฯ เป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ อย่างไม่หยุดยั้ง

          โดยสรุป มิติของการให้อำนาจแก่บุคคล (People Empowerment) เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งคณะฯ ให้ความสำคัญและสร้างเสริมให้เกิดอย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถติดตามบทความในมิติต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์งานจัดการความรู้ (https://www2.si.mahidol.ac.th/km) นะคะ

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม การให้อำนาจแก่บุคคล (People Empowerment)

การปรับเปลี่ยนองค์กรการจัดการความรู้ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ การให้อำนาจแก่บุคคล พลวัตการเรียนรู้

1 thought on “People Empowerment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.