เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 งานจัดการความรู้ ภาควิชาพยาธิวิทยา สถานเทคโนโลยีแพทยศาสตร์ศึกษา งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ และหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ร่วมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ตั้งวงเล่า คนทำสื่อ”  เพื่อสร้างการเรียนรู้ในกระบวนการจัดทำสื่อการเรียนรู้อิเลคทรอนิกส์ (e-learning) ให้กับภาควิชา/หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการจัดทำสื่อเพื่อการเรียนรู้ มาเล่าถึงแนวคิด หลักการ กระบวนการการจัดทำสื่อการเรียนรู้ที่ได้ดำเนินการจนเกิดความสำเร็จ (Success Storytelling) ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom

ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตั้งวง(เล่า) คนทำสื่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.