งานการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา รับนโยบายจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้มีการพัฒนากระบวนการทำงานโดยใช้เครื่องมือ Siriraj Concurrent Trigger Tool by Modified Early Warning Signs (SiCTT by MEWS) เพื่อใช้ในการป้องกันและจัดการความเสี่ยงเชิงรุก โดยงานการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาได้รวบรวมทีมและค้นหาความเสี่ยงสำคัญที่เกิดขึ้น จนกระทั่งได้ข้อสรุปว่าจะมุ่งเน้นที่กลุ่มผู้ป่วยตกเลือดหลังคลอด เนื่องจากบุคลากรทุกคนเข้าใจผู้ป่วยที่มาคลอดลูกว่าทุกคนต้องการกลับบ้านโดยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน และกลับบ้านพร้อมกับลูกอย่างมีความสุข แต่พบว่าผู้ป่วยหลังคลอดมีภาวะที่พบได้บ่อยคือ ภาวะการตกเลือดหลังคลอด ซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต หรืออาจต้องตัดมดลูก นอกจากนี้ยังพบว่าทีมบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยหลังคลอด และแพทย์สูตินรีเวชส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่กับทีมตลอดเวลา ผู้ที่ต้องอยู่หน้างาน บริหารจัดการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและต้องเผชิญความเสี่ยงเป็นประจำคือพยาบาล ทางทีมจึงจัดทำแนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยโดยป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอด รวมถึงสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงาน เพื่อลดภาวะเสี่ยงในการตกเลือดหลังคลอดของผู้ป่วยที่อาจส่งผลให้ผู้ป่วยต้องตัดมดลูก ช็อค หรือเสียชีวิต

ดาวน์โหลดบทความเพิ่มเติม >> SiCTT : Postpartum Hemorrhage (PPH) แนวปฏิบัติการป้องกันการตกเลือดหลังคลอด (174 downloads )  

หากท่านสนใจและนำแนวปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ กรุณติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
งานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 0-2419-9009, 9750 ต่อ 505

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.