หลักสูตร การป้องกันและจัดการความรุนแรงในโรงพยาบาล หรือ Violence เป็นหลักสูตรสำหรับการเรียนรู้แนวทางการใช้แนวปฏิบัติ วิธีการปฏิบัติ และการวิเคราะห์บุคคล เพื่อเฝ้าระวังการเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง และการจัดการเมื่อเกิดความรุนแรงในโรงพยาบาลได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์ : ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวทางการใช้แนวปฏิบัติ วิธีการปฏิบัติ และการวิเคราะห์บุคคล เพื่อเฝ้าระวัง และการจัดการเมื่อเกิดความรุนแรงในโรงพยาบาลได้อย่างเหมาะสม

เกณฑ์วัดและประเมินผล : ผลคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนรู้ ≥ 14 ข้อ

รูปแบบการเรียนรู้ : เรียนรู้ออนไลน์ ผ่านระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ SELECx

Link การเรียนรู้ (เฉพาะบุคลากรคณะฯ) : https://selecx.si.mahidol.ac.th/course/view.php?id=1867
(สำหรับบุคคลทั่วไป กรุณาติดตามสาระความรู้และเนื้อหาต่าง ๆ ได้ผ่าน Siriraj KM website)

กำหนดการจัดอบรม : 27 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

เนื้อหาเรียนรู้ :

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายการพยาบาล โทร. 0 2419 9310 (คุณอุษณีย์)
งานจัดการความรู้ โทร. 0 2419 9009 ต่อ 501 (คุณปารวี), ต่อ 502 (คุณชลิตา)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.