งานจัดการความรู้ขอความร่วมมือในการประเมินผลการใช้บริการ Siriraj KM website และการรับรู้สื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงการบริการดังกล่าว ให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ รวมทั้งใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของท่านมากขึ้น

ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าในการประเมินครั้งนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
งานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โทร. 0 2419 9009 หรือ 9750

ประกาศผู้โชคดีจากกิจกรรม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.