โปสเตอร์นำเสนอผลงานความก้าวหน้า ของงานจัดการความรู้ ในงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2564 เรื่อง จัดการความรู้เพื่อ….เสริมทักษะการทำงาน สร้างฐานความยั่งยืน

…..จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคที่เกิดขึ้น ทำให้วิถีชีวิตและวิธีการทำงานบางอย่างเปลี่ยนไป งานจัดการความรู้จึงมีการปรับเปลี่ยนการทำงานให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น การจัดอบรม หรือ Workshop ที่อยู่ในกระบวนการ Share ของการจัดการความรู้ ซี่งถือเป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดการ ถ่ายโอนความรู้และประสบการณ์จากตัวบุคคล และสกัดออกมาเป็นความรู้เชิงประจักษ์ ที่แต่เดิมต้องมาทำ Workshop บนเวทีจริง มีการพบปะกันจริง ก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้บนเวทีเสมือนแทน ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพเหมือนการจัดอบรมแบบเดิม นอกจากนี้งานจัดการความรู้ยังมีการจัดทำหลักสูตรการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ในรูปแบบ e-Learning อีกด้วย ซึ่งการถ่ายทอดทักษะสำคัญเหล่านี้ก็เป็นการเสริมฐานความยั่งยืนโดยเริ่มจากการพัฒนาคน ให้พัฒนางาน สู่เป้าหมายการพัฒนาคณะฯ อย่างต่อเนื่อง และยังถือเป็นการส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในมิติพลวัตการเรียนรู้ (Learning Dynamic) ด้วย

ดาวน์โหลดโปสเตอร์ได้ที่ >> โปสเตอร์นำเสนอผลงาน ในงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ปี 2564 (116 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.