งานจัดการความรู้ รับศึกษาดูงาน จากคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
        โดยวัตถุประสงค์ในการศึกษาดูงานครั้งนี้คือ เพื่อเรียนรู้กระบวนการทำงาน/แนวทางการดำเนินงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management) วิธีการ เครื่องมือที่นำมาใช้ และผลลัพธ์ของการดำเนินงานการจัดการความรู้ เพื่อนำประสบการณ์มาพัฒนาการจัดการความรู้ในหน่วยงานให้เป็นระบบ

เรียนรู้ และ แบ่งปันผ่าน Storytelling
        การรับศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรอุมา ชัยวัฒน์ (รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ) บรรยายในหัวข้อ “ทิศทาง & นโยบายการจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล” ต่อด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้วยการจัดการความรู้” โดย คุณเอกกนก พนาดำรง (หัวหน้างานจัดการความรู้) ปิดท้ายด้วย “การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้กระบวนการ KM ในการพัฒนางาน” จากทีม CoP คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้แก่ CoP โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ฝ่ายเภสัชกรรม และ CoP แสง เสียง และอุปกรณ์ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ศึกษาศิริราช

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.