การสื่อสารด้วยภาพเป็นวิธีการสื่อสารของมนุษย์ที่มีมาแต่อดีตกาล อันจะเห็นได้จากประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ตั้งแต่ยังไม่มีการกำหนดตัวอักษรขึ้นมา ทำให้คนรุ่นหลังเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคนั้น และการสื่อสารด้วยภาพยังเป็นการสื่อสารที่สามารถทำให้คนต่างชาติ ต่างภาษา สามารถเข้าใจในสิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารได้อีกด้วย

          กระบวนการคิดเป็นภาพ (Visual Thinking) คือ การคิดวิเคราะห์แล้วถ่ายทอดออกมาเป็นภาพ และข้อมูล เพื่อใช้ในการสื่อสาร เล่าเรื่อง เห็นภาพรวม และความเชื่อมโยงได้อย่างชัดเจน  เป็นการฝึกสมองทั้งซีกซ้ายและขวาไปพร้อมกัน เพราะต้องมีการแปลความ จับประเด็นที่รับฟัง หรือมองเห็น และถ่ายทอดออกมาเป็นรูปภาพเพื่อใช้สื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ หรือเก็บเป็นข้อมูลของตัวเอง อีกทั้งยังช่วยให้สามารถจัดการข้อมูลที่มีจำนวนมาก สื่อออกมาเป็นรูปภาพแทน เหมาะกับการใช้ในการระดมความคิด การนำเสนองานต่าง ๆ เพื่อให้เห็นภาพรวมความเชื่อมโยงจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งได้อย่างชัดเจน

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ Visual Thinking กระบวนการคิดเป็นภาพ ศาสตร์ของการจัดระเบียบความคิด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.