รางวัล เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ : KM Inspiration ประจำปี 2564
ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การทำงานวิถีใหม่…แรงบันดาลใจจากภัยโควิด”
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นคุณค่าและสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคน พัฒนางาน ให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ หน่วยงาน และองค์กร 

เรื่องเล่ารูปแบบงานเขียน 

เรื่องเล่า We are critical COVID-19 team (62 downloads )
วีดิทัศน์ KM Inspiration ประจำปี 2564 : We are critical COVID-19 team 
โดย พว.นริศา อาจอ่อนศรี
งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ฯ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

 

เรื่องเล่า การรักษาทางไกลทำให้เราใกล้กัน (173 downloads )
วีดิทัศน์ KM Inspiration ประจำปี 2564 : การรักษาทางไกลทำให้เราใกล้กัน
โดย นางสาวรวิพร บวรพิทักษ์วงศ์
สาขากิจกรรมบำบัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

 

เรื่องเล่า Nurse Buddy เพื่อนซี้พยาบาล (95 downloads )
พว.วรรณทินี ผลบุญเสริม
พยาบาลประจำหอผู้ป่วยอานันทมหิดล 4 งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

 

เรื่องเล่ารูปแบบคลิปวิดีโอ
-ไม่มีผู้ได้รับรางวัล-

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.