หลักสูตร KM concept : บูรณาการการจัดการความรู้ & คุณภาพศิริราช สู่ความเป็นเลิศ ยั่งยืน & องค์กรแห่งการเรียนรู้

  หลักสูตร KM concept : บูรณาการการจัดการความรู้ & คุณภาพศิริราช สู่ความเป็นเลิศ ยั่งยืน & องค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรสำหรับบุคลากรในคณะฯ ในการเรียนรู้พื้นฐานแนวคิดการจัดการความรู้ศิริราช โดยบูรณาการการจัดการความรู้ […]