หลักสูตร KM basic : การจัดการความรู้ขั้นพื้นฐาน

วัตถุประสงค์ : สร้างความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานการจัดการความรู้ กระบวนการ และเครื่องมือการจัดการความรู้ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน เนื้อหาเรียนรู้ : เครื่องมือ KM สุนทรียสนทนา (Dialogue) การเล่าเรื่อง (Storytelling) ชุมชนนักปฏิบัติ […]

หลักสูตร KM concept : บูรณาการการจัดการความรู้ & คุณภาพศิริราช สู่ความเป็นเลิศ ยั่งยืน & องค์กรแห่งการเรียนรู้

  หลักสูตร KM concept : บูรณาการการจัดการความรู้ & คุณภาพศิริราช สู่ความเป็นเลิศ ยั่งยืน & องค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรสำหรับบุคลากรในคณะฯ ในการเรียนรู้พื้นฐานแนวคิดการจัดการความรู้ศิริราช โดยบูรณาการการจัดการความรู้ […]