การออกแบบความรู้ และสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย Canva

การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

Step To Copy & “ความรู้เกี่ยวกับ บัตรประจำตัวประชาชน”

สาระความรู้กลุ่ม CoP