การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมทักษะ พัฒนาสมรรถนะกลุ่ม CoP ปี 2567
หัวข้อ การออกแบบความรู้ และสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย Canva

วัตถุประสงค์ : เสริมทักษะ พัฒนาสมรรถนะกลุ่ม CoP ได้เรียนรู้พื้นฐานเครื่องมือการออกแบบเนื้อหา และสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม Canva

กลุ่มเป้าหมาย : สมาชิกกลุ่ม CoP 40-45 คน

กำหนดการ : วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น.

สถานที่ : ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 620 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 6

วิทยากร โดย
ทีม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผศ. ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย
นพ.คณิน ดาษถนิม

Download เอกสารประกอบการอบรม : การออกแบบความรู้ และสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย Canva

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
งานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 0 2419 9009 หรือ 0 2419 9750 ต่อ 501 (คุณปารวี), ต่อ 502 (คุณชลิตา), ต่อ 503 (คุณเอกราช)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.