Quality Fair ประจำปี 2564 เรื่อง “รู้ให้ไว ปรับอย่างไร ให้องค์กรสู่เส้นชัยและยั่งยืน”

บทเรียนการประชุมงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2564 เรื่อง “รู้ให้ไว ปรับอย่างไร ให้องค์กรสู่เส้นชัยและยั่งยืน” วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-14.30 […]

Siriraj Concurrent Trigger Tool by Modified Early Warning Signs (SiCTT by MEWS) : แนวทางการตาม Code D Delta สำหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่รับการรักษาในโรงพยาบาลและห้องฉุกเฉิน ที่มีภาวะใส่ท่อหายใจยาก โรงพยาบาลศิริราช (วีดิทัศน์)