อำนวยความรู้ พร้อมการเรียนรู้

พว. กาญจนา รุ่งแสงจันทร์ พยาบาลออสโตมีและแผล

การจัดการความรู้ (KM) เบื้องต้น

การจัดการความรู้ (KM) เบื้องต้น การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารจัดการให้คณะฯ มีความรู้สำคัญที่พร้อมใช้ เพื่อให้บุคลากรสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานประจำ และร่วมกันสร้าง แบ่งปัน ข้อมูลสารสนเทศและความรู้ที่สำคัญและจำเป็นในการทำงาน […]