ในปัจจุบัน มะเร็งปากมดลูก เป็นมะเร็งชนิดที่พบมากในมะเร็งที่เกิดขึ้นในผู้หญิง และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซี่งสาขาวิชารังสีรักษา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหานี้จึงเกิดโครงการ Clinical Tracer Plus เรื่อง พัฒนาการรักษาโรคมะเร็งปากมดลูกด้วยการสอดใส่แร่แบบเทคนิคขั้นสูง ขึ้นมา โดย รศ. นพ.พิทยา ด่านกุลชัย หัวหน้าสาขาวิชารังสีรักษา ภาควิชารังสีวิทยา กล่าวถึงวิธีการรักษามะเร็งปากมดลูกว่า มีการรักษาด้วยการฉายรังสีประกอบด้วย การฉายรังสีจากภายนอก และการสอดใส่แร่ ซึ่งวิธีการสอดใส่แร่นั้น เป็นเทคนิคที่มีการพัฒนาขึ้นมา ด้วยการใช้ภาพมานำวิถีก่อนการรักษา เป็นเทคนิคใหม่ในประเทศไทยที่มีขั้นตอนซับซ้อนและยุ่งยาก จึงมีการนำเครื่องมือ Clinical Tracer Plus มาช่วยในการสร้างระบบ กำหนดตัวชี้วัดขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการรักษาผู้ป่วย

ดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ที่

พัฒนาการรักษาโรคมะเร็งปากมดลูกด้วยการสอดใส่แร่แบบเทคนิคขั้นสูง (บทความ) (112 downloads )

Clinical Tracer Plus : พัฒนาการรักษาโรคมะเร็งปากมดลูกด้วยการสอดใส่แร่แบบเทคนิคขั้นสูงโดยภาพนำวิถี (วีดิทัศน์) (140 downloads )

1 thought on “Siriraj Clinical Tracer Plus พัฒนาการรักษาโรคมะเร็งปากมดลูกด้วยการสอดใส่แร่แบบเทคนิคขั้นสูง (บทความ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.