สาระความรู้ดี ๆ จาก CoP มุมสบายสไตล์ต้นทุน

เรื่อง PivotTable Tool
โดย คุณสกุณา ต่ายจันทร์ งานประเมินต้นทุน ฝ่ายการคลัง

Click Download >> PivotTable Tool

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.