กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตั้งวง(เล่า) คนสร้างเรื่อง

วัตถุประสงค์ :
1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญในการผลิตสาระความรู้ผ่าน Platform ต่าง ๆ รวมถึงเรื่อง PDPA ในการเผยแพร่ข้อมูล
2. แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดทำข้อมูลของกลุ่ม CoP

กลุ่มเป้าหมาย :
แกนหลัก CoP (40-50 คน)

กำหนดการ : วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00-15.00 น

รูปแบบการเรียนรู้ : Onsite ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1

วิทยากร โดย
ทีม ศูนย์นวัตกรรมข้อมูลศิริราช (SiData+)
คุณวิเชียร บุญญะประภา
คุณปิย์ญาพร กิวสันเที๊ยะ

ทีม งานจัดการความรู้ (KM)
คุณกิตติยาภรณ์ เติมกระโทก
คุณชลิตา มิ่งขวัญ
คุณสุดารัตน์ พันธ์เถื่อน

ดาวน์โหลด : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตั้งวง(เล่า) คนสร้างเรื่อง (40 downloads )

สอบถามข้อมูลได้ที่ :
งานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 0 2419 9009 หรือ 0 2419 9750 ต่อ 501-506

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.