10 ปี เส้นทางสู่ CoP สไตล์ศิริราช
โดย นางสาวสมใจ เนียมหอม
หัวหน้างานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7

คลิกเพื่อรับชม >>  10 ปี เส้นทางสู่ CoP สไตล์ศิริราช (54 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.