สมาชิก : ผู้ประสานงานด้านการพัฒนาอาจารย์

รายชื่อสมาชิกกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ ผู้ประสานงานด้านการพัฒนาอาจารย์ มีดังนี้

เกี่ยวกับเรา : ผู้ประสานงานด้านการพัฒนาอาจารย์

ผู้ประสานงานด้านการพัฒนาอาจารย์ (Academic Affairs Development Coordinator)

สมาชิก : ผู้ประสานงานด้านการจัดประชุมวิชาการ

รายชื่อสมาชิกกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ ผู้ประสานงานด้านการจัดประชุมวิชาการ มีดังนี้

เกี่ยวกับเรา : ผู้ประสานงานด้านการจัดประชุมวิชาการ

ผู้ประสานงานด้านการจัดประชุมวิชาการ (Academic Affairs’ Conference Service)