อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งาน Siriraj KM Website สำหรับ Admin CoP

**Admin CoP กรุณา Log in และสามารถขอรหัสดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานฯ ได้ที่ งานจัดการความรู้ ติดต่อ 9 9009, 9750 ต่อ 502

อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Tool เครื่องมือยกระดับความรู้เพื่อพัฒนางาน (Dialogue, Storytelling และ Mind map)