การใช้งาน ChatGPT เบื้องต้น

  CoP ชุมชนนักปฏิบัติโรคผิวหนัง

Quality Conference ครั้งที่ 4/2566 เรื่อง “How to use ChatGPT and Bard for happier life in R2R”

บทเรียนการประชุมวิชาการคุณภาพ