รศ. นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช กล่าวถึง การจัดการความรู้ในศิริราชว่า ศิริราชมีบุคลากรจำนวนมาก เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง มีการตื่นรู้ตลอดเวลา มีแนวคิด นวัตกรรมใหม่ ๆ เกิดขึ้นทุกวัน คงเป็นที่น่าเสียดายถ้าองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นถูกจำกัดอยู่แค่ตัวบุคคล เมื่อพ้นจากหน้าที่ องค์ความรู้ก็จะหายไปจากคณะฯ โดยที่คนอื่นไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ การจัดการความรู้จึงเป็นวิธีการที่จะทำให้ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลเผยแพร่ให้กับทุกคนในองค์กรได้เรียนรู้และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยหรือผู้รับบริการมากที่สุด ติดตามเป้าหมายของการจัดการความรู้ในศิริราช และปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การจัดการความรู้ประสบผลสำเร็จ ในมุมมองของ รศ. นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ได้ในรายการ KM Society : จัดการความรู้สู่ความก้าวหน้

อ่านบทความเพิ่มเติม
บทความ จัดการความรู้สู่ความก้าวหน้า (130 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.