คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมุ่งเป้าในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และองค์กรที่น่าไว้วางใจ โดยใช้การจัดการความรู้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน ทำให้บุคลากรมีความตื่นตัวในการจัดทำโครงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญและขาดไม่ได้ของการจัดทำโครงการพัฒนา หรือ การวางแผนงานของหน่วยงาน คือ การติดตามผลลัพธ์ เพื่อประเมินว่าผลลัพธ์การดำเนินการดังกล่าวมีแนวโน้มอย่างไร เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ และทำการวิเคราะห์หาจุดตัดสินใจว่า จะดำเนินการต่อไป หรือต้องปรับเปลี่ยนแผนหรือวิธีการดำเนินการอย่างไร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งหลักการในการแสดงผลลัพธ์ให้ง่ายต่อการวิเคราะห์และตัดสินใจ เราใช้หลักการของ “LeTCI”

Le : ระดับผลลัพธ์ในแต่ละปี มักแสดงผลลัพธ์เทียบกับค่าเป้าหมาย
:   แนวโน้มผลลัพธ์ (ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อย่างน้อย 3-5 ปีต่อเนื่อง)
C :   เทียบเคียงกับคู่แข่ง หรือหน่วยงาน/องค์กรที่มีผลลัพธ์ที่ดีกว่า
I  :   แสดงตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ/แผนงาน และเป้าประสงค์ของหน่วยงาน/องค์กร

ผู้นำเสนอต้องเลือกรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ที่เหมาะสมกับข้อมูลแต่ละประเภท และใช้หลักการของ LeTCI ในการนำเสนอข้อมูลผลลัพธ์ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ และรายงานผลได้อย่างครอบคลุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

อ่านบทความเพิ่มเติม ได้ที่ แสดงอย่างไรให้เห็นผล (ลัพธ์)...มารู้จักกับ “LeTCI” กันเถอะ (586 downloads )

เรียบเรียงโดย นางสาววิจิตรา นุชอยู่
งานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ที่ปรึกษาด้านเนื้อหา ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดวงมณี เลาหประสิทธิพร
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.