งานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มีหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการความรู้หน่วยงานทุกระดับ ของคณะฯ อย่างเป็นระบบ ทั้งในงานด้านบริการ  การศึกษา การวิจัย และการบริหารจัดการ อย่างบูรณาการ เพื่อสร้าง ใช้ แบ่งปัน และจัดเก็บความรู้ที่สำคัญของคณะฯ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ให้ความรู้ เสริมทักษะ เรื่องการจัดการความรู้ เครื่องมือ และกระบวนการจัดการความรู้ ให้บุคลากร หน่วยงาน ภาควิชา และเครือข่าย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ และคลังความรู้ของคณะฯ เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้สำคัญได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และนำความรู้ที่สำคัญมาใช้ในการพัฒนางานประจำ รวมทั้งการแบ่งปันความรู้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคม  ซึ่งในงานจัดการความรู้จะมีใครบ้าง และแต่ละคนทำหน้าที่อะไร ติดตามรับชมได้เลยค่ะ/ครับ

มารู้จัก KM กันเถอะ!!

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)

บุคลากร งานจัดการความรู้

ร่วมส่งกำลังใจให้เจ้าของผลงาน
[Total: 9 Average: 4.4]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.