บทเรียนการประชุมงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2563
เรื่อง “ปรับอะไร อย่างไร เพื่อวิถีใหม่ในการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล”
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.50-10.50 น.
การถ่ายทอดสดด้วยสัญญาณภาพ/เสียง ผ่านระบบ online network

วิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ผู้ดำเนินการอภิปราย
อ. นพ.อัครินทร์ นิมมานนิตย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
พว.วรารัตน์ บุญณสะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด

อ. นพ.อัครินทร์ นิมมานนิตย์ กล่าวถึงการระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และรุนแรง ซึ่งในบริบทของสถานพยาบาลก็ต้องคงไว้ซึ่งคุณภาพที่ดีในการรักษาพยาบาล และถามถึงการปรับตัวของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรค

นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี เล่าถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการระบาดของ COVID-19 พบว่าส่งผลกระทบทั่วโลก รวมทั้งเรื่องการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เนื่องจาก สรพ. มีการเยี่ยมสำรวจเป็นจำนวนมาก ประมาณ 30 โรงพยาบาลต่อเดือน เมื่อเกิดการระบาดของโรค หากใช้วิธีการเลื่อนการเยี่ยมสำรวจออกไปเรื่อย ๆ อาจเกิดการสะสมของจำนวนองค์กรที่จะไปเยี่ยมสำรวจมากเกินไป จึงเกิดมาตรการเรื่องการต่ออายุการรับรองชั่วคราวขึ้น จนกว่าสถานการณ์การระบาดจะคลี่คลาย
สิ่งสำคัญที่ สรพ. ใช้ประกอบการพิจารณาและอนุมัติการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลคือ มาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัย (essential standard) (ภาพที่ 1) ที่กำหนดขึ้นมาก่อนเกิดการระบาดของโรค โดยเน้นเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย ลักษณะของ essential standard ที่เลือกมาเป็นเหตุการณ์ที่เกิดน้อย แต่เมื่อเกิดแล้วส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยอย่างรุนแรง ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็น preventable harm หรืออันตรายที่ป้องกันได้ ดังนั้นจึงต้องการให้โรงพยาบาลรายงานสิ่งเหล่านี้แก่ สรพ. ภายในผลลัพธ์หมวดที่ 4 ซึ่ง สรพ. ไม่ได้พิจารณาจากตัวเลขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่พิจารณาว่า เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้ว โรงพยาบาลมีการตอบสนองต่อเหตุการณ์เหล่านั้นอย่างไรบ้าง โรงพยาบาลควรวิเคราะห์หาสาเหตุที่เกิดขึ้น (root cause analysis) เพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดซ้ำ essential standard จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งซึ่งผู้เยี่ยมใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงพยาบาล ทำให้เกิดการเรียนรู้ ส่งผลต่อระบบบริการที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

พว.วรารัตน์ บุญณะสะ ได้ถามถึงเรื่องการรับรองคุณภาพว่า เนื่องจากการรับรองคุณภาพมีหลายระดับ ตั้งแต่ HA, Advance HA, Disease specific certification (DSC) สรพ. มีแนวทางอย่างไรในสถานการณ์การระบาดของโรค

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> ปรับอะไร อย่างไร เพื่อวิถีใหม่ในการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (95 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.