บทเรียนการประชุมงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2563
เรื่อง “วิถีใหม่ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ให้ได้ใจและได้งาน”
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 9.15-11.00 น.
การถ่ายทอดสดด้วยสัญญาณภาพ/เสียง ผ่านระบบ online network

วิทยากร
ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ
อดีตนักวิจัย องค์กรอวกาศ NASA USA. และอดีตอาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปัจจุบันเจ้าของ บริษัท อริยชน จากัด และเป็นผู้ก่อตั้ง White Rabbit Management Co.,Ltd. และที่ปรึกษามูลนิธิสานอนาคตการศึกษา Connext ED

ผู้ดำเนินการอภิปราย
ผศ. นพ.บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
ผศ. ร.อ. พญ.ณัฎฐา สายเสวย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ กล่าวถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสถานการณ์ COVID-19 ทั้งในด้านของการปรับเปลี่ยนองค์กร แนวคิดด้านการบริหารจัดการ หรือการบริหารทรัพยากรบุคคล ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงวิกฤตการณ์ทางสังคม สภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรง รวมทั้งวิธีการที่องค์กรจะนำมาใช้เพื่อให้บุคลากรในองค์กรสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และมีความสุขในการทำงาน โดยสิ่งแรกที่ควรทำคือ “การสร้างขวัญและกำลังใจ” รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรสามารถใช้ชีวิตในสถานการณ์ที่ยากลำบากได้

ในปัจจุบันหลักการทำธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ทำให้เกิดการแข่งขันอย่างมากในแต่ละประเภทธุรกิจ แต่ในกรณีของศิริราชซึ่งมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง มีมาตรฐานการทำงานในระดับสูง ถึงแม้  ศิริราชจะเป็นองค์กรที่มีบุคลากรจำนวนมากและหลากหลาย การพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปในทิศทางที่องค์กรต้องการนั้นค่อนข้างยากพอสมควร จากประสบการณ์ที่ผ่านมา แนวทางในการพัฒนาบุคลากรนั้นอาจมีแนวทางง่าย ๆ คือการ “สร้างผู้นำ” ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละบริบทย่อยในองค์กร และมีความเคารพในความแตกต่างซึ่งกันและกัน มีการ “กำหนดเป้าหมายหรือปณิธาน” ที่ชัดเจนและครอบคลุม เพื่อเป็นจุดร่วมของทุกคนในองค์กร ซึ่งตามปณิธานของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่กำหนดไว้ว่า “คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีปณิธานที่จะผลิตบัณฑิต ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข และค้นคว้าวิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และวิทยาการอย่างต่อเนื่อง โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชนทุกระดับเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุด” เป็นเรื่องชัดเจนอยู่แล้ว ทำให้บุคลากรที่เข้ามาทำงานในศิริราชค่อนข้างมีพลังในการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามปณิธานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> วิถีใหม่ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ให้ได้ใจและได้งาน (154 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.